Estonia Latvia Lithuania Poland Netherlands Kazakhstan Germany Georgia Corporate

Eestikakoodeks

Käesolevas juhendis on välja toodud CF&S Estonia töötajate eetilised käitumisstandardid.

Eetikakoodeks kehtib meie organisatsiooni iga töötaja jaoks.
Teostame oma tegevust ausalt ja avatult ning austame oma töötajate inimõigusi ja huve.

Järgime seadusandlikke nõudeid ja seadusi ning nõuame seda ka oma äripartneritelt.

TAGAME EETILISE JA TERVISLIKU TÖÖKOHA

Inimõiguste kaitse  meie ettevõte on pühendunud inimõiguste kaitsmisele; meie töötajad võivad vabalt suhelda ja kollektiivläbirääkimisi pidada.
Õiglane töösuhe – oma värbamisel, töötamise ajal, edutamisel ja muudes tegevustes austame iga inimese õigusi ning järgime tööseadusi.
Ei mingit ahistamist – me ei tegele, toeta ega luba ahistamist ega väärkohtlemist töökohal.
Ei mingit diskrimineerimist – me kohtleme võrdselt kõiki oma töötajaid, olenemata nende rassist, usutunnistusest, veendumustest, soost, perekonnaseisust, vanusest, poliitilisest kuuluvusest, rahvusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või mis tahes muul alusel.
Seadusandluse järgimine – me ei kasuta ise ega tee koostööd partneritega, kes kasutavad lapstööjõudu, samuti sunniviisilist – või kohustuslikku tööjõudu.
Turvalised töökohad – pakume ohutut, tervislikku ja õiglast töökeskkonda.

KAITSEME OMA ETTEVÕTTE MAINET

Kaitseme intellektuaalomandit – iga töötaja on kohustatud kaitsma meie intellektuaalomandit, nagu äriplaanid, klientide nimekirjad, andmebaasid.
Konfidentsiaalsus – meie tegevus sõltub koostööst, vastastikusest usaldusest ja lugupidamisest meie äripartnerite vahel; Seetõttu hoiavad meie töötajad kogu äripartneritelt kogutud tundlikku teavet konfidentsiaalsena.

Ausus ja täpsus – oleme ausad, korrektsed ja täpsed oma raamatupidamises, suhtluses ja otsuste tegemises.

Korruptsioonivastane poliitika – järgime Grupi korruptsioonivastast poliitikat.
Seaduste järgimine – järgime kõiki meie äritegevuses kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning värskendame seda teavet regulaarselt.
Huvide konflikt – tegutseme oma ettevõtte parimates huvides ja väldime igasugust tegevust tööl või kodus, mis võiks kahjustada meie ettevõtte head mainet.

AUSTAME OMA ÄRIPARTNEREIDAvatud suhtlus – hoiame iga partnerluse ja koostöö avatud ja läbipaistvana.
Lubaduste täitmine – meie koostöö põhineb vastastikusel usaldusel ja austusel.
Äriteabe konfidentsiaalsus – me kaitseme oma partnerite teavet, sealhulgas konfidentsiaalset ja omandiõigusega kaitstud teavet ning isikuandmeid.

KESKKONNASÄÄSTLIKKUSVähendame keskkonnamõju – püüame pidevalt vältida oma teenuste saastet ja vähendada keskkonnamõju ning seda ootame ka oma äripartneritelt.
Seadusandlike nõuete täitmine – oleme pühendunud kõikide kehtivate keskkonnaseaduste ja -määruste järgimisele.

Tiit Arus
tegevdirektor

Hinnapäring